2 ﺗﺎﻻر ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﭘﻠﻤﺐ شدند

به گزارش وبلاگ جمال سیدی، رﺋﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﮔﻔﺖ: 2 ﺗﺎﻻر ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﻤﺐ شدند.

2 ﺗﺎﻻر ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﭘﻠﻤﺐ شدند

به گزارش خبرنگار از ، ﻣﻬﺪی ﺳﻌﯿﺪی رﺋﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر ﻣﻌﺎونت ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و در جهت ﺻﯿﺎﻧﺖ از حقوق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک بازرﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺖ اداره اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف نموده اﺳﺖ.

او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎ است، اﻓﺰود: تمام ﺗﻼش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﻄﻊ زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری کرونا ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص با ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ کنیم.

ﺳﻌﯿﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ گونه ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎمانه 190 و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره تماس

52241550 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻋﻼم نمایند.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ا. غ

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "2 ﺗﺎﻻر ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﭘﻠﻤﺐ شدند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "2 ﺗﺎﻻر ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﭘﻠﻤﺐ شدند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید